Harald Ophuus Devold – prost

Ajourført m/bilde pr. 09.11.2013 (foto 2de.hustru)

Min morfar prosten skriver om seg selv:

Presten Harald Ophuus Devold som ung

Harald Ophuus Devold

Sitat: – Jeg er født i Ålesund 29/9 1863 af forældre fabrikeier Ole Andreas Devold (f. 8/4 1827, d.23/11 1892 og hustru Andra, f. Landmark (f. 23/12 1825, d. 24/8 1872). Jeg har gjennemgaaet Aalesunds høiere offentlige almenskole fra 1870-81. Jeg tok andeneksamen 1882 og teologisk embedseksamen 1888.

Høsten 1888 tiltraadte jeg medbestyrerposten af en privat middelskole paa Lillestrømmen. Imidlertid var jeg om sommenen 6/7 indtraadt i egteskap med Bertha Olufine Sandborg (f. i Aalesund 4/5 1865), datter av grosserer Peter Thomas Sandborg (f. 2/2 1838), og hustru Anne (f. 3/9 1843).

BertheOlufineSandborg

Berthe Olufine Sandborg

Da min hustru havde født sit første barn, sønnen Gudleik Andreas (f.19.01.1889), blev hun angrebet af lungetuberkulose, hvorfor vi besluttede os til at forlade Lillestrømmen, hvorefter jeg fratraadte min stilling ved middelskolen der, saavidt erindres i slutten af mai maaned.Vi tog saa midlertidigt ophold i Romsdalen, og høsten samme aar fulgte jeg min hustru til Tønsaasen sanatorium, hvor jeg imidlertid forberedte mig til praktisk teologisk eksamen og tog denne vaaren 1890. Fra høsten 1890 havde jeg saa ansættelse som lærer ved frk. Lindstrøms pigeskole i Bergen. Her fødtes datteren Mirjam 29/3 1891. 31/5 næstefter afgik min hustru ved døden, og ved sommerferiernes indræden forlod jeg Bergen. – Sitat slutt

Om prostens barn i første ekteskap med Berthe Olufine Sandborg:

GudleikDevold

Gudleik Andreas Devold

GudrunNBruseth
Gudrun Nini. Bruseth

Gudleik Andreas (f. 19.01.1889 – gift 21/1 1911 med Gudrun Nini Bruseth f. 30.10.1887 – d. 3/12 1922. Ekteparet fikk 3 barn:

1. Magne Ophuus f. 19.10.1911 – d. 31.08.1996,

2. Bertha Sandborg f. 14.06.1915 – d. 06.10.1984

3. Randi Margrethe f. 18.06.1920 – d. 27.11.1982.

Gudleik Andreas vokste opp hos sin bestemor Laura Helene Devold (født Birkeland). Skolegangen fikk han i Ålesund fram til brannen i 1904, og deretter i Bergen hvor han tok middelskole-eksamen samme år. Han tok så Latin-artium ved Trondhjem Katedralskole i 1907 og startet så på medisinstudiet – men gikk over til handelsgymnasiet og tok eksamen i 1909.

Gudleik ble ansatt hos sin onkel Adolf Sandborg, fiskeeksport i Ålesund som sprogkorrespondent. I 1910 reiste han til England, Frankrike, Spania, Portugal og Italia som representant for firmaet, samt foretok sprogstudier de samme steder. Han studerte Spansk ved universitetet i Valladolid og tok doktorgraden i handelsvitenskap ved akademiet og ble disponent i P.H.T Sandborg i Ålesund til 1921 og stiftet Den Merkantile Forening samme sted.

Gudleik var med på lokalrevyer som på prosa og vers behandlet besteborgernes eiendommeligheter og skrøpeligheter og satte byen på ende. Han var også aktiv innen Frimurerlosjen og i Odd Fellow.

I 1915 ble Gudleik Honorær visekonsul i Ålesund for Uruguay – og i 1921 (32 år gammel) vendte han tilbake til medisinstudiet ved universitetet i Griefswald i Tyskland. I 1924 tok han eksamen som Tannlege og startet egen tannlegepraksis i Tromsø samme år. Av andre hobbier hadde han litteratur, musikk, jakt og fiske.

Da hans kone Nina Nini Bruseth døde 3. desember 1922 fant han en ny hustru og giftet seg på nytt i Tromsø den 17. januar 1925 med Gerda Willgohs Knudsen (f.24.12.1898 – d. 05.02.1990). Det er ikke notert noen barn i dette ekteskapet.

Gudleik ble i 1943, under 2.verdenskrig, satt i tysk fangeleir. Han satt noen måneder først på Krøkebærsletta i Tromsø før han ble transportert videre til Grini fangeleir. Her ble han sittende til krigen var slutt.

GudleikDevold-w

Fangene på Krøkebærsletta. Gudleik A. Devold forran helt til høyre.

Prostens første kone Berthe Olufine Sandborg døde 2 måneder etter Mirjam ble født. Berthe var da under behandling for tuberkulose på Tonaasen sanatorium.

Miriam Devold-1

Mirjam Devold

Miriam ble født 29. Mars 1891 i Bergen, døpt 3. april samme år i Ålesund kirke og konfirmert lille julaften 23.12.1910. Hun ble uteksaminert som Teolog i 1912 og ble mangeårig folkeskole-lærerinne i Oslo sentrum. Hun døde 9.Januar 1968 og ble gravlagt på Gamle Aker kirkegård samme år.

Miriam ble aldri gift. Det var ingen menn i hennes liv og der er ingen etterkommere. Hennes sosiale engasjement var stort og fikk henne til å skrive bok. Mirjam Devold sin bok er fra 1930 med tittelen «De ulykkeliges venn: Hennes livsbilde i enkle trekk» – hvor det er livsbildet til den islandske sosialforkjemperen «Olafia Johannsdottir» som i mange år bl.a. virket i Oslo-slummen gjennom «Hvite bånd» m.fl..

Det er godt lesestoff i dag og du kan se i boka ved å klikke på den og på sidene. Linken til boka står nederst.

Prosten fortsetter:
Sitat: «Vinteren 1891-92 opholdt jeg mig saa i Berlin og hørte forelæsninger af A.Harnack, O.Pfleiderer, J.Kafton og B.Weiss og mindes med fornøielse fra mit ophold her mit samvær med mine landsmænd, dr.Just Bing og filologen Hans Smith, teologen Peter Heuch samt den danske teolog dr. Hans Martensen.Laarsen.

Fra Berlin reiste jeg til Leipzig og hørte der særlig prof. Teol. Luthardt samt filosofen Wundt. Fra Leipzig foretog jeg saa en rundreise over Wien, Prag, Triest, Venedig, Florents til Rom og traf der under 1 maaneds ophold igjen sammen med Peter Heuch og Martensen-Larsen. Garborg med frue opholdt sig ogsaa just dengang i Rom. Maleren Hans Ross’s gjestfrihed samt Jonas Lies elskværdighed lever igjen i minderne fra den skandinaviske forening i Rom. Turen gik for mig videre over Genua, Turin, Milano gjennom Schweitz til Munchen, Salzburg hjem igjen over Hamburg, Kjøbenhavn til Kristiania.

Prost Harald Ophuus Devold

Fra høsen 1892 var jeg lærer ved Otto Andersens skole i Kristiania og fortsatte dermed dette og det følgende skoleaar. I denne tid deltog jeg noksaa meget i studentersamfundets møder og holdt en aften foredrag der over emnet:»Konservative og frisindede, en psykologisk undersøgelse», nærmest myntet paa de da opdukkednde «yngre konservative. 8/3 1894 blev jeg udnævnt til stiftskapellan i Tromsø stift og flakkede om i Nordland og Tromsø aamt, indtil jeg 5/12 1896 blev udnævnt til sogneprest i Tysfjorden fra 1/1 1897 at regne.

Hermed fulgte ogsaa forpligtelsen til at gjennemgaa et 2 maaneders kurs i samisk hos seminarstyrer Qvigstad i Tromsø. I Tysforden tjenestegjorde jeg indtil vaaren 1899, da der bevilgedes mig et aars tjenesteledighed. Grunden hertil var, at jeg af familiehensyn angikkes med planer om at gaa ind i min fars forretning, om dette skulde være gjørligt for mig nu.

Alida Elise Marie Lampe

Alida Elise Marie Lampe

Da aaret var omme, søgte jeg og fik afsked i naade fra 1/5 1900. Da det blev mig en saare tvilsom sag, om jeg i min daværende alder kunde gjennomgaa den metamorphose, som jeg forsto maatte til for at blive en praktisk forretningsmand, søgte jeg Ørstens sognekald og blev 23/7 1900 udnævnt til dette fra 1/10 næstefter at regne. Her har jeg tjenestgjort, indtil jeg 24/4 1906 udnævntes til sogneprest i Stenkjær.

Jeg giftet anden gang 12/7 1893 med Alida Elise Marie Lampe (f. i Kristiania 2/8 1867), datter af fhv. handlesmand i Bergen Joachim Lampe (f.23/3 1830, død 18/12 1895) og hustru Alida Katrine, f. Lampe (f. 3/11 1835). Sitat slutt.

 

Om prostens barn i andre ekteskap med Alida Elise Marie f. Lampe

Joachim (f. i Narvik 15/7 1894, død samme aar på Varø prestegaard 1/10 1894),

Ingeleiv Devold

Ingeleiv (f. i Narvik i Ofoten 3/8 1895 (her er tilføyet med handskrift: d. 21/4 1915 i Tromsø). Ingeleiv døde av koldbrann.

AslaugDevold-ung

Aslaug Devold

Aslaug (f. i Tromsø 7/2 1897). Næringsdrivene på Lysaker ved Oslo. Satt i Tyskland under krigen. Død 17.10.1989.

HallvardDevold-ung

Hallvard O. Devold

Hallvard Ophuus (f. i Tysfjorden 8/11 1898). Fangstmann og forretnings-mann. Død 10.09.1957.

 

 

 

OlavDevold-ung
Olav Andreas

Olav Andreas (f. i Ørsten 29/1 1901). Overlege og foregangsmann ved St. Olavs Hospital i Tromsø. Død 02.05.1980.

FinnDevold-ung

Finn Devold

Finn (f. i Ørsten 30/4 1902), Fangst- og vitenskapsmann. Død 26.05.1977.

AlidaLampe-ung

Alida Lampe

Alida Lampe (f. i Ørsten 18/1 1904.

(Hun så dagens lys i Skaret i Ålesund. Billedveverske. Død 13.10.1968.

 

Og prosten fortsetter:

«Mine literære bedrifter indskrænker sig til et par tidsskriftartikler, en i «Samtiden»s juli- og augusthefte for 1893 og Garborgs «Fred og teologerne», en netop nu i decemberheftet af «For kirke og kultur» for 1905, om «Barnedaaben». Desuden en anonym «Aalesundsrevue for 1900″, hvori fødebyen trakteres med blandet konfekt. Og desforuden bladartikler nu og da. Resultatet af min livserfaring, forsaavidt angaar min egen person, sammenfattes saaledes:

Son af sin far i det længst han blev,
mens tiden med dit og dat han drev.
Tilslut saa blev han en landsens prest
Paa «den mørke stripe» der borte mot vest.
Blandt Guds elementer han der faar lære,
At først saa gjælder det elementære;-
Den enkle, store, dype mening,
Og det har jeg lært for sandt og vist;
Den dype mening er Jesus Krist.

Sitat slutt.

Selvbiografien er så tilføyet barna:

LauraHDevold-ung

Laura H. Devold

«Laura Helene f. i Steinkjær 17/12 1906″. (Hun skjøt seg i presteboligen i Kongsvinger 30.05.1928, 21 år gammel. Jfr. Drama i presteboligen).

JoakimDevold-ung

Joakim Devold

«Joakim Lampe f. i Steinkjær 15/4 1908″. (Distriktslege mange steder, senest i Tvedestrand. Død 29.11.1993).

 

Prosten skriver videre om seg selv: «Fra 31/5 1912 sogneprest i Tromsøysund. 27/6 1919 sogneprest i Troms prosti.» .

 

Etter embedet i Troms prosti søkte han og fikk stilling i Vinger prestegjeld, Kongsvinger i 1924. Her flyttet familien inn i presteboligen «Roligheten» (som i dag er «Kvinneuniversitetet i Kongsvinger», et museum over kvinners innsats opp gjennom årene).

Harald Ophuus sto i tjenesten til han fikk avskjed i nåde fra Statskirken. Hans andre hustru Alida Elise Marie (f. Lampe) døde i 1940 og prosten tok så bosted på Flaskebekk ved Oslo. Her giftet han seg for 3.dje gang med Grethe Marie Flogstad. Når hun døde vet vi ikke. Paret fikk ingen barn.

Da prosten ble pleietrengende på sine siste dager fikk han opphold som pasient ved Klevberget Pensjonat i Moss, Østfold. Der var han i pleie og under regelmessig tilsyn av sin datter Alida (Ali) Lampe, som bodde like ved, og der hadde han også ofte besøk av sine barnebarn.
Prost Harald Ophuus Devold døde på Klevberget pensjonat i Moss 19.03.1949 i nærvær av sin Gud og datter Alida.

———————————–

Her er linken til Mirjam sin bok, utgitt i 1930:

Det har vist seg svært vanskelig å få tak i boka gjennom antikvariatene, men om noen finner den – er jeg en kjøper:  boka kan leses her.

 ———–

EOF